AktualitetEkonomi

Si të deklaroni librat e shitjes dhe TVSH gjatë periudhës tranzitore të fiskalizimit

Procesi i Fiskalizimit fillon prej datës 1 Janar 2021, me transaksionet pa para në dorë midis tatimpaguesve dhe organeve publike B2G. Transaksionet biznese me biznese pa para në dorë fillojnë në korrik dhe procesi më i rendësishëm për transaksionet me para në dorë fillon nga 1 shtatori.

Ky ndryshim vjen në kuadër të Ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” përcakton parimet, rregullat, kriteret, detyrimet, afatet dhe procedurat që duhet të ndiqen nga tatimpaguesit lidhur me lëshimin e faturës, faturës shoqëruese dhe faturës elektronike.

Tatimet kanë publikuar informacionin mbi mënyrën e deklarimit të deklaratës së TVSH-së, librave të shitjes/blerjes dhe faturave për periudhën tranzitore 1 janar – 31 Gusht 2021.

Fatura elektronike e shkëmbyer nëpërmjet Platfomrës Qendrore të Faturave do të jetë dokumentacion i vetëm, i vlefshëm, tatimor për furnizimet e marra.

SI DO TE BEHET DEKLARIMI

Ligji Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” përcakton parimet, rregullat, kriteret, detyrimet, afatet dhe procedurat që duhet të ndiqen nga tatimpaguesit lidhur me lëshimin e faturës, faturës shoqëruese dhe faturës elektronike.

Procesi i Fiskalizimit fillon prej datës 1 Janar 2021, me transaksionet pa para në dorë midis tatimpaguesve dhe organeve publike B2G (nenit 2, gërma b, dhe nenit 48, pika 2/a, i ligjit të sipërcituar).

Fatura elektronike e shkëmbyer nëpërmjet Platformës Qendrore të Faturave do të jetë dokumentacion i vetëm, i vlefshëm, tatimor për furnizimet e marra.

Të gjithë tatimpaguesit që do të përfshihen në Fiskalizim, duhet të:

  1. Pajisen me çertifikate elektronike nga Agjensia Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI). Çertifikata elektronike është një nga elementët e domosdoshëm që siguron përdorimin e portalit të faturës elektronike dhe kryerjen e veprimeve me të. Tatimpagues: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13691

Ent publik: https://e albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14485

  1. Të sigurojne lidhje të vazhdueshme interneti në vendin e lëshimit të faturave elektronike (përveç rasteve të parashikuara ku është e pamundur)
  2. Aksesojnë Platformën Qëndrore të Faturave duke përdorur kredencialet e aksesit

nëpërmjet E-Albania, në adresën: https://efiskalizimi-app.tatime.gov.al/self-care

  1. Të sigurojnë pajisje elektronike

Për tatimpaguesit e përfshirë në B2G evidentohen 2 raste:

  1. Tatimpaguesi, përveç transaksioneve me ente publike kryen edhe transaksione të

tjera. Veprimet që duhet të kryejë tatimpaguesi, sipas transaksioneve, janë:

– Të fiskalizojë faturën që lëshon për G (ent publik) nëpërmjet Platformes SelfCare ose Software.

– Të fiskalizojë faturën që lëshon për B (në rastin e një biznesi të fiskalizuar)

nëpërmjet SelfCare ose Software.

– Të lëshojë fature nga blloku i TVSH-se (ose blloku i thjeshe model 4) për B (në rastin e një biznesi të pafiskalizuar), për transaksione JO CASH.

– Të lëshojë faturë për transaksionet CASH:

 Nëse transaksioni CASH kryhet midis dy subjekteve, tatimpaguesi mund ta

fiskalizojë faturën (pasi nuk është i nevojshëm pranimi i faturës nga Blerësi)

Artikuj te ngjajshem

Shkruaj nje koment

Back to top button